Нормативные документы
Министерство образования и науки Крыма
Общеобразовательные учебные заведения
Дошкольные учебные заведения
Школы-интернаты и детские дома
Внешкольные учебные заведения и центры
ВУЗы III - IV уровня аккредитации
ВУЗы I - II уровня
аккредитации
Профессионально-технические учебные заведения
 
Нормативные документы
Педагогический вестник Крыма
 
Образовательные ресурсы
 


Нормативные документы Министерства образования и науки Украины

Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) та його опису вiд 29.04.2010 № 365
Про внесення змін до Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту вiд 12.08.2009 № 746
Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу від ЗО.12.2005 р. № 774
Про подолання проявів бюрократизму в освіті від 17.05.2005р. №297
Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу від 20.10.2004 р. № 812
Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни “Вища освіта і Болонський процес” від 21.05.2004 р. № 414
Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму 0504 "Туризм" від 14.06.2004 р. № 476
Про затвердження критеріїв акредитації спеціальностей вищих навчальних закладів від 15.03. 2004 р. № 292 ДАК
Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу від 23.01.2004 р. №48
Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів від 24.12.2003 р. № 847
Про затвердження форми ліцензії, додатка до ліцензії на освітню діяльність та порядку їх оформлення від 24.11.2003 р. №781
Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів від 20.06.2003 N 400/192
Про затвердження Примірного статуту вищого навчального закладу від 5.02.2003 року № 60
Про встановлення нормативів витрат, пов'язаних з проведенням акредитації від 04.06.2002 р. № 321
Про затвердження Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи від 14.01.2002 р. № 16
Про затвердження Положення про конкурсний відбір талановитої молоді для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньої галузі "Державне управління" та професійними програмами функціональної спеціалізації "Державна служба" вiд 12.12.2001 № 96/799
Про затвердження Порядку оформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію (їх дублікатів) від 15.10.2001 р. № 680
Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності вiд 07.11.2000 № 522
Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України від 27.10.99 N 370
Про затвердження Положення про державну атестацію вищих закладів освіти від 22.05.1996 р. № 165
Про затвердження Положення про ради ректорів (директорів) вищих закладів освіти України від 12.05.1996 р.№ 146
   


    © Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского